Technický dozor

V situaci, kdy si většina stavitelů na své projekty k realizaci stavby najímá stavební firmy hrozí, že stavební firma neprovede sjednanou zakázku řádně a v dostatečné kvalitě. V této situaci pomůže právě nezávislý odborník ve funkci technického dozoru.

Náplní činnosti technického dozoru je zastupování investora při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet případných reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.