V rámci naší proječní činnosti poskytujeme vlastníkům nemovitostí služby komplexní služby v oblasti stavební projekce. Jedná se například o zpracování projektů:

– nových staveb rodinných domů,
– stavebních úprav bytů, rodinných domů, provozoven či areálů,
– pasportizace nemovitostí.

 

Zaměření a dokumentace skutečného stavu

V případě, že nemáte k dispozici původní dokumentaci objektu je potřebné provést zaměření stávajícího stavu objektu. Takto zpracovaná dokumentace pak slouží k dalšímu nakládání s objektem:

– pro dodatečné stavební řízení, potvrzení o existenci stavby,
– jako podklad pro stanovení podlahových ploch (například pro určení nájmů apod.),
– pro potřeby ocenění nemovitosti, vyřízení hypotéky,
– pro potřeby prohlášení vlastníka budovy,
– jako podklad pro stavební úpravy objektu nebo jeho části.

Studie, vizualizace

Cílem studie je vytvořit jasnou představu o zamýšlené stavbě, jejím dispozičním, rozměrovém, výškovém uspořádání. Studie dále řeší vnitřní provoz objektu a způsob užívání, určuje konstrukční systém domu a jeho umístění na pozemku i celkový vzhled.

Projekt pro stavební řízení

Zpracovává studii a stavbu řeší v rozsahu vyžadovaném stavebním úřadem a dotčenými orgány. Podrobněji se zabývá budovou z hlediska stavebního, konstrukčního, materiálového i funkčního. Součástí projektu jsou dílčí specializace.

Projekt pro provedení stavby

Projekt pro provedení stavby podrobněji rozpracovává dokumentaci pro stavební povolení tak, aby byla stavba rychle a jednoznačně realizovatelná. Součástí dokumentace jsou podrobně zpracované dílčí specializace.