Projektová dokumentace

Obecně platí, že každé realizaci stavby by měla předcházet kvalitní a předprojektová a projektová příprava. Ne jinak je tomu v případě rekonstrukcí panelových domů a to i přes to, že současná praxe této skutečnosti spíše nenasvědčuje. Řada investorů v představě, že při revitalizaci domu se se jedná o rutinní nalepení izolantu a natažení omítky nebo výměna konstrukce za novou, nepovažuje projektovou dokumentaci za důležitou. Často je navíc nalákán na nabídku typu „projekt v ceně realizace“ nebo se spokojí s jednoduchým projektem v úrovni studie za symbolickou částku.

Bohužel řada investorů si neuvědomuje, že projektová dokumentace nemá za úkol silou vůle projít  kolečkem dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem, ale především sloužit jako jasný a jednoznačný podklad pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Projektant má možnost v projektu upozornit na důležité požadavky pochycené z praxe, které mnohdy ani neřeší technologické postupy výrobců, určuje kvalitativní standard díla a tak předchází případným neshodám na stavbě.

 • kvalitní projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro výběr zhotovitele
 • kvalitní projektová dokumentace chrání investora při realizaci stavby
 • kvalitní projektová dokumentace dostatečně podrobně řeší zásadní konstrukční požadavky, je v souladu s platnou legislativou

Nízká nabídková cena je bohužel jedno z hlavních kritérií pří výběru zhotovitele. V případě, že není jednoznačné zadání, nabízí uchazeči o zakázku víceméně automaticky nižší kvalitativní standard, menší tloušťky izolací, horší výplně, často jsou zcela opomíjeny sanační práce a jiné související konstrukce. 

V roce 2014 jsem se setkal v rámci činnosti TDI s obdobnou situací. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele zateplení fasády a opravy lodžií, součástí dodávky byla požadována také projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Byl vybrán zhotovitel, byla uzavřena smlouva o dílo, bylo vyřešeno financování a začalo se projektovat. Ale ouha, najednou projektant zjišťuje, že tloušťky izolací požaduje platná legislativa o něco větší než naceněné, aby bylo možné vůbec získat stavební povolení. Vícepráce jsou sice tudíž především na tloušťce izolantu, ale vzhledem k poměrně velkým plochám lodžiových konstrukcí se nejedná o zanedbatelnou položku.  V rámci realizace byl navíc zjištěn velmi žalostný stav balkonových desek a tudíž i nezbytnost jejich sanace. Náhle tedy nastává otázka jak vyřešit financování těchto víceprací, nutnost oznámit navýšení ceny ostatním vlastníkům apod.

V oblasti rekonstrukcí budov zpracováváme všechny stupně a druhy projektové dokumentace ať již při komplexních či dílčích rekonstrukcí.

 • studie, vizualizace, barevné řešení fasád
 • projekty ve stupni pro stavební povolení a pro provedení stavby
 • projekty zateplení svislých obvodových plášťů vč. lodžií, balkonů, teras
 • projekty rekonstrukcí střech
 • projekty sanací spodních staveb
 • projekty úprav vnitřních prostor
 • projekty zdravotechnických instalací
 • projekty zdrojů tepla a energií
 • projekty regulací otopných soustav
 • projekty elektrických zařízení

 

 

Nedílnou součástí činnosti projektanta by měl být také autorský dozor. I při zpracování projektu v rozsahu provedení stavby může dojít při realizaci stavby k zjištění odchylek od řešení předpokládaných projektovou dokumentací, mnohdy je nutné ověřit statický stav konstrukcí (obvykle po montáži lešení) a případně řešit  návrhy zhotovitele na změnu technického řešení.