Pro vlastníky rodinných domů je vypsáno několik dotačních programů podporující snižování energetické náročnosti stávajících objektů a instalaci ekologicky šetrných zdrojů tepla. Na tato opatření je zaměřen zejména program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM („zateplování“ objektů a výměna zdrojů tepla ve vybraných regionech) a KOTLÍKOVÉ DOTACE (výměna zdrojů tepla ve vybraných regionech). Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM se zaměřuje také na podporu výstavby nových rodinných domů v nízkoenergetickém standardu. Kromě uvedených programů existují také lokální dotační podpory, které jsou obvykle vypisovány obcemi a mají různou formu, například bezúročné půjčky, přímé dotace apod. Mezi ně například patří program Čistá energie Praha apod.

Nová zelená usporám Kotlíkové dotace
odkaz
odkaz

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pro rodinné domy je vypsána kontinuální 3. výzva příjmu žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám. Programem jsou podporována opatření snižující energetickou náročnost stávajících rodinných domů (oblast podpory A), výstavbu nových domů s nízkou spotřebou energie (oblast podpory B) a náhradu zdrojů tepla v rodinných domech (oblast podpory C).

Příjem žádostí 3. výzvy byl zahájen 22.10.2015, ukončení příjmu žádostí je stanoveno vyčerpáním alokace (finanční prostředky jsou získávány s průběžného prodeje emisních povolenek), nejpozději však do 31.12.2021. V případě, že množství žádostí překračuje aktuální alokaci, jsou žádosti zařazeny do tzv. zásobníku žádostí.

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek (kotlíkové dotace).

chystáte se stavět nebo rekonstruovat rodinný dům
a uvažujete o možnosti získání podpory
v programu nová zelená úsporám?

poradíme vám jaká opatření splní požadavky programu Nová zelená úsporám

připravíme pro vás dokumenty potřebné pro podání žádosti

v případě vašeho zájmu zajistíme podání žádosti a doložení realizace navržených opatření

… stačí nás kontaktovat telefonicky nebo webovým formulářem

 

V oblasti podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů je předmětem podpory:

 • zlepšování tepelněizolačních vlastností konstrukcí na obálce budovy snižující energetickou náročnost objektu (výměna výplní, zateplení fasád, střech, konstrukcí mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory),
 • podpora na vybudování vegetačních střech (od ledna 2017),
 • podpora na vypracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

Oblast podpory A je rozdělena do celkem pěti podpoblastí. Podoblasti A.0-A.3 se týkají podpory vlastních stavebnětechnických opatření, podoblast A.4 se vztahuje na zpracování odborného posudku případně odborný dozor při realizaci opatření. Podoblasti A.0 až A.3 jsou odstupňovány dle dosažené úspory, resp. tepelnětechnických vlastností objektu nebo jednotlivých konstrukcí. Pro jednotlivé podoblasti podpory jsou stanoveny následující podmínky:

Podoblast podpory

A.0

A.1

A.2

A.3

Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA [kWh/m2.rok] nebo
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem[W/m2.K]

bez požadavku

< 90
nebo
0,95xUem

< 55
nebo
0,85xUem

< 35
nebo
0,75xUem

Součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky budovy U [W/m2.K]

0.9xUrec Dle ČSN 73 0540 a vyhl. 78/2013 Sb.

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%]

>20% >40% >50% >60%

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.4

ne ne ne ano

 

Výše podpory se stanoví dle typu realizovaného opatření (výměna oken, zateplení stěny, střechy apod.), dosažené podoblasti podpory (A.0 až A.3) a plochy, na které je opatření provedeno (dle energetického hodnocení). Výše podpory je zároveň omezena 50% výše uznatelných nákladů.

V případě památkově chráněných budov nebo při použití materiálů s enviromentálním prohlášením III se výše podpory zvyšuje koeficientem 1,3 resp. 1,05.

Podoblast podpory

A.0 a A.1

A.2

A.3

Zateplení obvodových stěn
Zateplení střechy
Zateplení stropu nebo stěny k nevytápěným místnostem

500 Kč/m2

600 Kč/m2

800 Kč/m2

Výměna výplní

2100 Kč/m2

2750 Kč/m2

3800 Kč/m2

Zateplení podlahy na terénu

700 Kč/m2

900 Kč/m2

1200 Kč/m2

Podpora na zpracování odborného posudku a odborný technický dozor

25 000,- Kč
max. 15% z alokované části podoblasti podpory A0, A1, A2 nebo A3

Podpora na vybudování vegetačních střech

500,- Kč/m2 vegetačního souvrství
na podporu vybudování vegetační střechy je možno žádat pouze v rámci podpory A0, A1, A2 nebo A3

Podpora na instalaci stínící techniky

500,- Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s ručním ovládáním
1000,- Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s inteligentním motorickým řízením
na podporu je možno žádat pouze v rámci podpory A0, A1, A2 nebo A3

jaká je skutečně výše dotace v nzú

představu o skutečné výši dotace v 3. výzvě a nákladů na realizaci uvádíme na několika následujících příkladech
výše podpory je stanovena do 50% způsobilých výdajů, obvykle se však pohybuje níže v závislosti na rozsahu a kvalitativním standardu zvolených výrobků
v uvedených příkladech byly součástí rekonstrukce i jiné stavební úpravy, které do nákladů nezahrnujeme (například dispoziční změny, související vnitřní elektroinstalace, zdravotechnické rozvody apod.)

Výměna oken a zateplení půdy Zateplení ředového domu kompletní rekonstrukce domu

provedená opatření zahrnují výměnu oken za kvalitní dřevěná okna s trojskly a zateplení půdního prostoru
kategorie podpory: A0
způsobilé náklady: 320 000,-Kč
výše dotace : 120 000,-Kč

provedená opatření zahrnují výměnu oken za plastová okna s trojskly, zateplení fasády izolantem 140 mm a zateplení půdního prostoru izolantem 240 mm
kategorie podpory: A1
způsobilé náklady: 270 000,-Kč
výše dotace : 125 000,-Kč

provedená opatření zahrnují provedení nových podlah na terénu ve dvou místnostech, kompletní zateplení střechy a fasády a výměnu vstupních dveří rodinného domu
Kategorie kodpory: A1
způsobilé náklady: 700 000,-Kč
výše dotace : 254 000,-Kč

 

V oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností je předmětem podpory:

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností,

 • podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Oblast podpory je rozdělena do dvou podoblastí různým požadavkem na dosažení energetického standardu:

Podoblast podpory

B.0

B.1

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh/m2.rok]

<20

<15

Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh/m2.rok]

<120

<90

<60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U [W/m2.K]

<Urec

<Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W/m2.K]

<Uem,N

<0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1/h]

<1

<0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C]

ai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

ANO

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

Podoblast podpory

B.0

B.1

B.2

Maximální výše dotace

150 000 Kč

300 000 Kč

450 000 Kč

Podpora na zpracování odborného posudku a měření neprůvzdušnosti obálky budovy

35 000 Kč

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlíšením typu III

10 000 Kč

 

V oblasti podpory C – Efektivní využití zdrojů energie je předmětem podpory:

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem,
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů,
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Maximální výše dotace je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti. Celková výše podpory na jednu žádost je zároveň omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

 • podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,
 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh/m2.rok,
 • podporována výměna původních hlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Podoblast podpory

C.1

C.2

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000 Kč

40 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000 Kč

80 000 Kč

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000 Kč

40 000 Kč

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000 Kč

40 000 Kč

Tepelné čerpadlo voda-voda

100 000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo země-voda

100 000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

75 000 Kč

60 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

18 000 Kč

15 000 Kč

Napojení na soustavu CZT s vyšším než 50% podílem OZE

40 000 Kč

30 000 Kč

Podoblast C.3 – Instalace solárně temických a fotovoltaických systémů

 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
 • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp.

Výše podpory

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000 Kč

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000 Kč

Solární FV systém na přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000 Kč

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

55 000 Kč

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

70 000 Kč

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok

100 000 Kč

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů,
 • minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %,
 • dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy.

Výše podpory

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000 Kč

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000 Kč

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4. Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč; v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje.

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Program Ministerstva životního prostředí podporují výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové ekologické zdroje. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Podpora může být použita na vlastní pořízení a instalaci nového zdroje vytápění, na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby energetického specialisty i na zpracování dokumentace. V některých případech je vyžadována kombinace výměny zdroje tepla s „mikroenergetickým opatřením“ přispívající ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

Výzvy na příjem žádostí jsou vypisovány jednotlivými kraji.

chystáte se na výměnu starého kotle a chcete získat podporu z kotlíkových dotací?

zpracujeme vám průkaz ENB energetickým specialistou

v případě potřeby navrhneme vhodná mikroenergetická opatření

… stačí nás kontaktovat telefonicky nebo webovým formulářem