Pro vlastníky bytových domů je vypsáno několik dotačních programů zaměřených na rekonstrukce a výstavby bytových domů případně bytů v bytových domech. Forma podpory je závislá na typu programu obvykle se jedná o přímé dotace, například v programech NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM nebo formou zvýhodněných úvěrů, například úvěrové programy STÁTNÍHO FONDU PODPORY INVESTIC. Kromě uvedených programů existují na podporu rekonstrukcí bytových domů také lokální dotační programy, krátkodobé výzvy nebo zvýhodněné bankovní úvěry.

 

Nová zelená usporám SFRB ostatní
odkaz
odkaz
odkaz

 

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Od podzimu 2021 je pro bytové domy na území celé republiky vypsána výzva příjmu žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám. Programem jsou  podporována opatření snižující energetickou náročnost budov, instalace energeticky úsporných zdrojů tepla, doplňková opatření a projektovou podporu.

 

mýty a omyly v nzú

 
 

„pro získání dotace musím udělat předimenzované zateplení, které se nevyplatí“

požadavky programu jsou shodné nebo jen mírně přísnější než požadavky současné platné legislativy, tj. v mnoha případech je dostačující provedení standardního, nicméně korektně navrženého zateplení

„zateplení musí realizovat pouze vybrané certifikované firmy a musí být použity pouze materiály evidované v programu“

požadavkem programu je, že stavbu musí realizovat stavební podnikatel, tj. nelze ji realizovat svépomocí, ale může ji realizovat živnostník nebo stavební firma
materiály použité pro stavbu musí být certifikované v rozsahu požadavků pro uvádění na trh, případná registrace v programu není závazná, nicméně zjednodušuje dokládání parametrů realizovaného opatření

 

 

 

V oblasti podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů je předmětem podpory:

  • zlepšování tepelněizolačních vlastností konstrukcí na obálce budovy snižující energetickou náročnost objektu (výměna výplní, zateplení fasád, střech, konstrukcí mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory),
  • podpora na vypracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

 

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů je rozdělena do čtyř podoblastí s různými požadavky na dosažení hodnocených kritérií a výší podpory.

Podoblast podpory

Dílčí
zateplení

Základní zateplení

Komplexní zateplení

Památky

Snížení výpočtové hodnoty celkové
primární energie z neobnovitelných
zdrojů dodané do budovy

≥10%

≥ 20%

≥ 10%

Snížení výpočtové hodnoty celkové
dodané energie do budovy

≥ 10%

Požadavek na dosaženou hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí u měněných částí obálky budovy

≤ 0,7xUN,20

výplně
≤ 0,6xUN,20

požadavky dle ČSN 73 0540 a vyhl. 264/2020 Sb.

výplně
≤ 0,6xUN,20

požadavky dle ČSN 73 0540 a vyhl. 264/2020 Sb.

Průměrný součinitel prostupu tepla
obálkou budovy

≤ Uem,R

≤ 0,84xUem,R

Snížení průměrného
součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření

≥ 10 %

≥ 20 %

≥ 10 %

 

 

chcete rekonstruovat váš dům s podporou nzú

pro účely podání žádostí poskytujeme jak dílčí služby, jako je zpracování odborného posudku nebo dozor při realizaci stavby, ale také jako komplexní přípravu „na klíč“ od úvodní rozvahy o rozsahu rekonstrukce až po doložení realizace
předností komplexní přípravy je zejména kontrola plnění požadavků ve všech fázích přípravy a realizace stavby, kontrola je v důsledku toho pro nás jednodušší a pro vás levnější

 
   

kontakt a prohlídka objektu

na základě vaší poptávky vás navštívíme, projednáme s vámi představy o rozsahu rekonstrukce a ověříme si dostupné podklady případně provedené zaměření vašeho domu

 
   

návrh variant opatření

posoudíme plánovaný záměr, případně navrhneme několik variant opatření, která splňují podmínky programu včetně odhadu nákladů na jejich realizaci a výši dotace, pomůžeme  vám prezentovat záměr ostatním vlastníkům

 
   

zpracování projektové dokumentace

zpracujeme projektovou dokumentaci v rozsahu potřebném jak pro podání žádosti v programu, tak i pro výběr zhotovitele a realizaci stavby, v této fázi podáme také žádost o podporu v programu

 
   

výběr zhotovitele

poradíme vám při výběru zhotovitele a zejména zkontrolujeme soulad nabídek s požadavky programu, zkontrolujeme smlouvu o dílo se zhotovitelem

 
   

realizace stavby

v průběhu stavby dohlédneme na kvalitu prací, na soulad dodávky se smlouvou o dílo a s požadavky programu, v průběhu stavby budeme průběžně kontrolovat dokumenty, které budou potřeba k doložení realizace

 
   

doložení realizace

po dokončení stavby zkompletujeme všechny potřebné doklady a podáme je na fond, aby vám mohla být proplacena dotace
 

 
 

v případě, že chcete k programu nzú více informací, stačí nás kontaktovat telefonicky nebo webovým formulářem

 

 

 

Výše podpory v oblasti A je stanovena dle dosažené podoblasti podpory a dle typu realizovaného opatření. Výše podpory je zároveň omezena 50% výše uznatelných nákladů.

Podoblast podpory

Dílčí zateplení

Základní zateplení

Komplexní zateplení

Památky

Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově

700 Kč/m2

900 Kč/m2

1 150 Kč/m2

900 Kč/m2

Výplně otvorů

2 200 Kč/m2

3 000 Kč/m2

3 800 Kč/m2

3 800 Kč/m2

Konstrukce k zemině

800 Kč/m2

1 050 Kč/m2

1 300 Kč/m2

1 050 Kč/m2

Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS

200 Kč/m2

Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií

3 500 Kč/m2

Podpora na zpracování odborného posudku a odborný technický dozor
Posouzení vad statiky objektu
Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulovánÍ

40 000,-Kč

10 000,-Kč

1 000,-Kč/bj

 

 

jaká je skutečně výše dotace v nzú

v oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů je podpora stanovena jednotkovou výší podpory dle typu konstrukce (stěny, střecha, okna…) a plochou obálky budovy, na kterou je opatření realizováno

představu o skutečné výši dotace v 2. výzvě (v období 2014-2021) a nákladů na realizaci uvádíme na několika následujících příkladech

 
  Na vrcholu, Praha 3   Vajdova, Praha 10   Praha 5  
 

objekt soustavy Larsen-Nielsen z konce 70. let o 108 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu, na štítech zesílení izolantu o 60 mm), kompletní rekonstrukce střechy (demontáž původní dvouplášťové střechy, provedení jednoplášťové s tepelnou izolací 300 mm), oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí)
Kategorie podpory: A1
(30,5% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 16 250 000,-Kč
způsobilé náklady: 10 685 000,-Kč
výše dotace : 1 643 000,-Kč

 

objekt soustavy VVÚ-ETA z poloviny 80. let o 69 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), kompletní rekonstrukce střechy (240 mm izolantu), oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna vstupních schodišť a rekonstrukce ramp
kategorie podpory: A0
(24% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 8 058 000,-Kč
způsobilé náklady: 5 952 000,-Kč
výše dotace : 1 483 000,-Kč

 

zděný objekt soustavy T13 z 50. let o 6 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (160 mm izolantu), sanace spodní stavby, zateplení stropu suterénu, výměna oken v suterénu
Kategorie podpory: A0
(34% úspory, klasifikace D)
realizační náklady: 2 420 000,-Kč
způsobilé náklady: 1 275 000,-Kč
výše dotace : 185 000,-Kč

 
Ledvinova, Praha 4 Poznaňská, Praha 8 Štorkánova, Praha 5

objekt soustavy Larsen-Nielsen z konce 70. let o 36 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (150 mm izolantu na fasádě), kompletní zateplení střechy, oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna části původních výplní. kažčdý vchod řešen samostatně
Kategorie podpory: A1
(33% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 4 270 000,-Kč a 4 857 000,-Kč
způsobilé náklady: 3 370 000,-Kč a 3 744 000,-Kč
výše dotace : 452 000,-Kč a 556 000,-Kč

objekt soustavy VVU ETA z konce 70. let o 40 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení svislého obvodového sviského pláště , oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna části výplní, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce interiéru společných prostor
kategorie podpory: A0
(31% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 11 789 000,-Kč
způsobilé náklady: 4 879 000,-Kč
výše dotace : 625 000,-Kč

zděný objekt z poloviny 70. let o 12 bytových jednotkách
rozsah realizace:demontáž původního nefunkčního zateplení, kompletní nové zateplení obvodového svislého pláště, oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna části výplní
Kategorie podpory: A0
(25% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 3 430 000,-Kč
způsobilé náklady: 2 394 000,-Kč
výše dotace : 292 000,-Kč

 

V oblasti podpory C – Efektivní využití zdrojů energie je předmětem podpory:

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

  • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013
  • kotlů na topné oleje
  • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění
  • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
  • plynového vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla
    využívající jako palivo zemní plyn

Jako nový zdroj tepla může být instalován jeden z následujících zdrojů tepla:

Podporované opatření v podoblast podpory C.1

Výše podpory

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

25 000 Kč/bj

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem

35 000 Kč/bj

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (včetně hybridních tepelných čerpadel kombinujících plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)

30 000 Kč/bj

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

18 000 Kč/bj

Plynový kondenzační kotel

12 000 Kč/bj

Napojení na soustavu zásobování teplem

10 000 Kč/bj

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000 Kč/bj

 

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporované opatření v podoblast podpory C.2

Výše podpory

Solární termický ohřev vody s volitelnou
možností podpory vytápění

13 000 Kč/kW, max 2kW/bj

Solární fotovoltaický ohřev vody

13 000 Kč/kW, max 2kW/bj

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

20 000 Kč/kW, max 1kW/bj

 

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Podporované opatření v podoblast podpory C.3

Výše podpory

Za 1 kWp instalovaného výkonu

15 000 Kč/kWp

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia

10 000 Kč/kWp

Za k FV systému připojenou bytovou jednotku

5 000 Kč/bj

 

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporované opatření v podoblast podpory C.4

Výše podpory

Centrální systémy větrání se ZZT

35 000 Kč/bj

Decentrální systémy větrání se ZZT

25 000 Kč/bj

 

Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY
Podpora se poskytuje na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podporované opatření v podoblast podpory C.5

Výše podpory

Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody

15 000 Kč/bj

V oblasti podpory D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ jsou předmětem podpory opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.

Podporované opatření

Výše podpory

D.1 Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby, nebo s inteligentním motorickým řízením

1 500 Kč/m2

D.2 Instalace vegetační střechy s extenzivní zelení

plochá střecha – 700 kč/m2
střecha sklonu nad 12° – 800 Kč/m2

D.2 Instalace vegetační střechy s intenzivní nebo polointenzivní zelení

plochá střecha – 900 kč/m2
střecha sklonu nad 12° – 1 000 Kč/m2

D.3 Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku.

30 000 + 3 500*obj.nádrže

D.3 Systém pro využití akumulované dešťové
vody jako vody užitkové a případně také pro
zálivku

50 000 + 3 500*objem nádrže + 3 500*počet bj

D.3 Systém pro využití vyčištěné odpadní vody
jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady

70 000 + 3 500 * počet bj

D.3 Systém se dvěma akumulačními nádržemi
pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku

90 000 + 3 500*objem nádrže + 3 500*počet bj

D.4 Instalace dobíjecích stanic

45 000 Kč/dobíjecí bod

D.5 výsatba listnatého/ovocného stromu, obvod kmínku v 1 metru
10 cm a více

2 500 Kč/ks

 

 

ÚVĚROVÉ PROGRAMY STÁTNÍHO FONDU PODPORY INVESTIC

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC poskytuje podporu rekonstrukce a výstavby bytového fondu formou zvýhodněných státních úvěrů.

program PANEL 2013+ – podpora rekonstrukcí a modernizací bytových domů
program VLASTNÍ BYDLENÍ – úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let
program VÝSTAVBA PRO OBCE a NÁJEMNÍ BYDLENÍ – podpora výstavby nájemních bytů
program REGENERACE SÍDLIŠŤ – podpora oprav veřejného prostoru sídlišť

 

PANEL 2013+

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, mohou je využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Program se vztahuje na všechny typy bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové domy, zděné).

 

fakta o programu panel 2013+

 
 

navzdory názvy je program určen pro všechny bytové domy na území České republiky bez ohledu na dobu a technologii výstavby
program je zaměřen na komplexní rozsah rekonstrukcí, požadavkem programu je v prvním kroku provedení opatření uvedené v příloze A nařízení, pokud není potvrzeno, že nejsou potřebná
podpora je poskytována nejen na zateplování, ale celkově na rekonstrukci bytových domů, tj. opravy elektroinstalací, zdravotechnických instalací, výtahů, přístavby lodžií, náhrady balkonů, zasklívání, výstavbu kotelen …
podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru
Panel 2013+ lze kombinovat s jinými dotačními programy, například Nová zelená úsporám, jen je potřeba dodržet pravidlo, že na jedno opatření nelze poskytnout podporu z více programů

v případě, že chcete k programu Panel 2013+ více informací, stačí nás kontaktovat telefonicky nebo webovým formulářem

 

 

 

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012.

Podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru ve výši referenční sazby Evropské unie. Dále je podpora poskytována formou ručitelského závazku případně dalších forem ručení dle výše úvěru.

Parametry úvěru v programu PANEL 2013+:
– úroková sazba – referenční sazba EU;
– výše úvěru nesmí přesáhnout 90% způsobilých výdajů (v režimu notifikace 75%);
– fixace úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru;
– zajištění úvěru pro pro SVJ – ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)
– zajištění úvěru BD a ostatní žadatele – zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění.

Žádost o poskytnutí podpory v programu PANEL 2013+ musí být podána před realizací opatření a před pospisem smluv o dílo (vyjímkou jsou projekční práce). Součástí žádosti je projektová dokumentace, energetický posudek, prohlášení autorizované osoby k rozsahu oprav, předběžný výkaz výměr, členění výdajů, doklad o podlahové ploše bytů, doklady k posouzení schopnosti žadatele splácet úvěr, výpis z rejstříku. V rámci realizace se následně dokládá doklad o povolení stavby, smlouva o provedení prací a zajištění technického dozoru stavebníka, doklad o schválení uzavření úvěrové smlouvy a formy zajištění úvěru, aktualizace rozpočtu a členění výdajů.

 

objekty podpořené programem panel 2013+

 
  Na vrcholu, Praha 3   Vajdova, Praha 10   Pod Rapidem, Praha 10  
 

objekt soustavy Larsen-Nielsen z konce 70. let o 108 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), oprava lodžií (hydroizolace, nové dlažby, výměna zábradlí), instalace okenních rolet
realizační náklady: 13 227 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
10 580 000,-Kč, splatnost 10 let, úroková sazba 0,75%

 

objekt soustavy T02B z 60. let o 24 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), kompletní rekonstrukce střechy (240 mm izolantu), dovýměna oken a vstupních dveří
realizační náklady: 3 533 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
2 200 000,-Kč, splatnost 6 let, úroková sazba 0,75%

 

blokopanelový objekt z 60. let o 34 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), kompletní rekonstrukce střechy (240 mm izolantu), oprava balkonů (hydroizolace, dlažby, zábradlí), dovýměna oken a vstupních dveří
realizační náklady: 7 500 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
4 000 000,-Kč, splatnost 10 let, úroková sazba 0,75%

 
Ke Kateřinkám, Praha 4

objekt soustavy VVU ETA z 70. let o 144 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní rekonstrukce interiéru – provedení nových vnitřních omítek, výmalba, opravy a nátěr zábradlí, výměna PVC krytiny
realizační náklady: 9 600 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
7 700 000,-Kč, splatnost 5 let, úroková sazba 2,25%

 

 

OSTATNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

V oblasti regenerace bytového fondu je podpra poskytována i řadou jiných subjektů jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Olověné rozvody – podpora výměny olověných rozvodů vody v bytových domech
Bytové domy bez bariér – podpora na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny

Obce

Praha 3 – Fond obnovy a rozvoje (na rok 2017), Dotační program pro oblast památkové péče (na rok 2017)
Praha 6 – Dotační program na obnovu památkové význačných objektů (2016/2017)
Praha 1 – Program regenerace MČ Praha 1 (v současné době uzavřen)
Praha 11 – Grantový program rozvoje Jižního města (v současné době uzavřen)
Magistrát hl. m. Prahy – Grantový program Čistá energie

Banky

ČSOB – dotační bonus ČSOB Programu energetických úspor
Komerční banka – zvýhodněný úvěr pro SVJ a bytová družstva pro financování rekonstrukcí