Technický dozor stavebníka je kontrolní činnost nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Investorský technický dozor nesmí být vykonáván osobou v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je odpovědná za vedení stavby. Oprávněná autorizovaná osoba pověřená výkonem investorského technického dozoru je rovněž pověřena sledovat soulad prováděné stavby s právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou s klientem (objednatelem).

Výkon TDI spočívá zejména:
v přejímání dokončených stavebních výkonů
v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty
ve zhotovení soupisu vad a nedodělků
prověření dodavatelských faktur
v kontrole vedení stavebního deníku
sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.

Tyto činnosti je možno nad základní honorář rozšířit o tzv. zvláštní výkony. Ty zahrnují například sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.