Posudky a studie

Posudková činnost může být směrovány do řady specializací v rámci stavby – zaměřené na celkový technický stav objektu, na statické poruchy, na energetické úspory apod. Cílem této fáze je vyhodnotit současný stav objektu a navrhnou řešení pro nápravu, případně ve variantách. Již v této fázi je možné provést předběžné odhady nákladů na realizaci.

  • stavebnětechnické posudky střech, fasád, spodních staveb
  • posudky statických poruch
  • energetické posudky a studie
  • architektonické studie
  • termovizní meření
  • měření parametrů vnitřního prostředí budovy
  • ověření skladeb a provedení konstrukcí sondami
  • stanovení vlhkostního stavu materiálů v konstrukci

Součástí posudkové studie je podrobný průzkum zajišťující potřebné podklady pro další kroky přípravy realizace.