Optimalizace a regulace otopných soustav

Po provedení stavebních úprav snižujících energetickou náročnost objektu se snižuje potřeba dodávky tepla do objektu. Původní soustava včetně otopných těles je však dimenzována na poměrně vysoký teplotní spád a velké průtoky, které byly vyžadovány netěsnou obálkou budovy (netěsná okna) a výrazně horšími tepelněizolačními vlastnosti konstrukcí. Stavebních úpravách při kterých dochází k zlepšení izolačních vlastností budovy dochází pochopitelně k snížení potřeby tepla na vytápění, komplexním zateplení obálky budovy se jedná zpravidla o 50-75% původní potřeby. V případě, že současně není řešena úprava otopné soustavy, dochází k přetápění bytů a celkově neefektivnímu využívání tepla. To se obvykle projeví výrazně nižší úsporou tepla než bylo původně počítáno. 

Mezi další nedostatky otopných soustav patří chybné vyvážení soustavy, které má obvykle za následek zvýšenou hlučnost otopné soustavy, nedotápění některých bytů apod.

V některých případech je také jsou v rámci řešení regulace otopných soustav nutné další související úpravy. U řadové panelové zástavby je velmi často více subjektů napojeno na jedno patní měřidlo. V důsledku různě řešené regulace v jednotlivých sekcích a různé potřebě tepla na vytápění v důsledku nesystémových úprav zlepšujících tepelněizolační vlastnosti budovy dochází v těchto případech také k chybné funkci otopné soustavy.

Pro správnou funkčnost vytápění je tedy nutné adekvátně upravit otopnou soustavu. V rámci těchto činností se jedná zejména o správné nastavení a regulaci otopné soustavy a dále o úpravu vstupní vody do otopné soustavy.

Možnosti úpravy parametrů vstupní vody jsou na straně provozovatele tepelné sítě v některých případech značně omezené, zejména ve vztahu ke skutečným potřebám objektu.  V případě, že je na předávací stanici napojeno více odběratelů, musí být topná voda připravována dle „nejméně zatepleného“ objektu, nevíc je obvykle nezbytná shoda všech napojených subjektů. Řešení úpravy otopné vody na straně objektu (za měřidlem) se lze řešit subregulační stanicí.

  • upravuje teplotu topné vody s ohledem na tepelné zisky objektu
  • upravuje teplotu topné vody s ohledem na aktuální klimatické podmínky v místě stavby
  • omezuje špičkové výkony předávacích stanic
  • podílí se na hydraulické stabilitě soustavy, eliminuje nerovnoměrné vytápění, hlučnost či jiné podobné negativní jevy

svj a bd - energetika01

Dalším úkolem regulace soustavy je celkové vyvážení jednotlivých větví otopné soustavy, případně oddělení jednotlivých větví tak, aby mohly být řízeny samostatně dle aktuálních klimatických podmínek. V některých případech je nutné také odstranit nedostatky neregulovaných částí soustavy, například koupelnových registrů apod.