Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka je kontrolní činnost nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Investorský technický dozor nesmí být vykonáván osobou v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je odpovědná za vedení stavby. Oprávněná autorizovaná osoba pověřená výkonem investorského technického dozoru je rovněž pověřena sledovat soulad prováděné stavby s právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou s klientem (objednatelem).

Výkon TDI spočívá zejména:

  •     v přejímání dokončených stavebních výkonů
  •     v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty
  •     ve zhotovení soupisu vad a nedodělků
  •     prověření dodavatelských faktur
  •     v kontrole vedení stavebního deníku
  •     sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.

Tyto činnosti je možno nad základní honorář rozšířit o tzv. zvláštní výkony. Ty zahrnují například sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4).

Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst. 2).

Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve výstavbě podle stavebního zákona a je náplní volné živnosti č. 70 – Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, která je definována v Příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterou s stanoví obsahová náplň technického dozoru takto:

Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.