Dotační tituly

Zelená úsporám – program Ministerstva životního prostředí podporující opatření ke snižování energetické náročnosti rodinných domů, instalací ekologických zdrojů tepla v rodinných domech a výstavbu pasivních rodinných domů. Podpora je poskytována formou přímé dotace po realizaci opatření.

V oblasti podpory A.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů je výše podpory  odstupňována dle dosažené úspory tepla na vytápění, případně dosaženého energetického standardu objektu. Mezi podporovaná opatření náleží:

 • zateplení obvodových stěn,
 • výměna výplní (oken a dveří),
 • zateplení střechy,
 • zateplení stropu pod nevytápěnými prostory,
 • zateplení podlahy nad nevytápěnými prostory.

Podpora je poskytována na základě zateplované plochy (dle energetického hodnocení), nejvýše však ve výši 50% uznatelných výdajů. 

V oblasti podpory B.

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností je podpora zaměřena na výstavby nových rodinných domů  o úrovni pasivního standardu.

V oblasti podpory C.

Efektivní využití zdrojů energie je podporována:

 • výměna neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí, koks, brikety…) za efektivní a ekologicky šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel),
 • výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE (obnovitelných zdrojů energie),
 • výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • instalace solárních termických systémů,
 • instalace fotovoltaických systémů,
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

V rámci našich služeb zajišťujeme:

 • předběžný odhad opatření nutných pro získání podpory v programu Nová zelená úsporám,
 • zpracování projektové dokumentace,
 • zpracování energetického hodnocení,
 • zastupování zadavatele při vyřizování žádosti.

Kotlíkové dotace

Program Ministerstva životního prostředí podporují výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové ekologické zdroje. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Podpora může být použita na vlastní pořízení a instalaci  nového zdroje vytápění, na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby energetického specialisty i na zpracování dokumentace. V některých případech je vyžadována kombinace výměny zdroje tepla s „mikro-energetickým opatřením“ přispívající ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.

V rámci našich služeb zajišťujeme:

návrh mikro-energetických opatření energetickým specialistou.