Koordinátor BOZP

U řady i poměrně malých staveb vzniká povinnost zadavatele stavby zajistit činnosti koordinátora BOZP v růsných fází přípravy nebo realizace stavby. V přípravné fázi se jedná zejména o vypracování plánu BOZP, při realizaci stavby pak kontrola dodržování BOZP na stavbě a průběžná aktualizace BOZP. Stavby při nichž jsou činnosti koordinátora BOZP potřeba stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Povinnost kdy vzniká a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle .

V přípravné fázi stavby koordinátor BOZP:

 • Zpracovává plán bezpečnosti práce na staveništi.
 • Zpracovává přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • Zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • Posuzuje způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Ve fázi realizace stavby koordinátor BOZP:

 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • Spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • Sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • Organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 • Navrhuje opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • Kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Sleduje dodržování plánu BOZP a v případě potřeby jej aktualizuje.