Příprava a koordinace realizace staveb

Pro investory, kteří chtějí mít stavbu pod kontrolou a chtějí mít možnost více ovlivnit její vývoj nabízíme službu, která slučuje roli koordinátora stavebních prací a profesí s klasickým technickým dozorem investora.
V případě, že investor požaduje stavbu provést jedním dodavatelem postačí když si zajistí technický dozor investora a případně autorský dozor.
Vedle standardně nabízených služeb TDI (podrobně viz odkaz TDI) má KAD (odkaz na poznámku s vysvětlením zkratky případně se standardním rozsahem služeb) za úkol připravovat zadání pro jednotlivé profese stavby, organizovat výběrová řízení subdodavatelů, poskytovat podporu investora při zasmluvňování jednotlivých dodavatelů a v případě potřeby řešit konstrukčně technické návaznosti jednotlivých dodavatelů.

Služba KAD je určena pro investory, kteří nemají skutečně ověřeného a kvalitního generálního dodavatele. S výhodou této služby mohou využít investoři, kteří mají ověřené dodavatele prací či materiálů na části díla (ověřený elektrikář, obkladač, kamarád u dodavatele oken atp.). Ostatní (nebo všechny) profese Vám doporučí Váš KAD. Konečné rozhodnutí o výběru dodavatele je ve Vaší kompetenci.

Nespornou výhodou tohoto řešení dodávky stavby je možná kontrola investora potažmo TDI nad kvalitou jednotlivých dodavatelů již ve fázi jejich výběru.
Do výběrových řízení si může investor nominovat své dodavatele nebo dle vlastního uvážení dodavatele vybírat. Investor předem u generálního dodavatele nemůže ovlivnit jednotlivé subdodavatele.

V rámci přípravy zadání pro dodavatele části stavby je možné jednoznačně definovat standard (přesně definovat výrobky a kvalitu dle přání investora) provedení (části) díla, který mnohdy v projektové dokumentaci chybí nebo není ve fázi zpracování PD znám.

Například: V PD a v rozpočtu obvykle bývá uvedeno „obklad dle výběru investora“ v lepším případě je v PD a v rozpočtu uveden referenční výrobek obkladu. Cena generálního dodavatele je motivována získáním zakázky a tedy nejnižší nabídkovou cenou, ale až při realizaci se investor dozvídá jaký obklad může za cenu v rozpočtu investor dostat. Tento většinou neodpovídá představám investora a je nutné přistoupit k navýšení ceny, která však již nevzniká v konkurenčním prostředí, jako při výběru generálního dodavatele.
Další výhodou může být nižší cena díla o 10-30% v závislosti na typu stavby.

Investor neplatí generálnímu dodavateli ostatní rozpočtové náklady stavby (výrobní a správní režie, zisk generálního dodavatele atp.). Organizací výběrových řízení je možné docílit nižší ceny. V případě dodávek materiálů je možné využít slev od dodavatelů s kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Nevýhodou řešení stavby po jednotlivých dodávkách může být řešení případných reklamací u více subjektů než u jediného generálního dodavatele. Je nezbytné exaktně případnou reklamaci definovat a cílit ji na odpovědného dodavatele, což je součástí služby KAD.
Při řešení stavby po jednotlivých dodávkách je potřeba výrazně větší časové investice od investora, kterou však může částečně nebo zcela nahradit službami KAD.