Pro vlastníky bytových domů je vypsáno několik dotačních programů zaměřených na rekonstrukce a výstavby bytových domů případně bytů v bytových domech. Forma podpory je závislá na typu programu obvykle se jedná o přímé dotace, například v programech NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM nebo v INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU, případně formou zvýhodněných úvěrů, například úvěrové programy STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Kromě uvedených programů existují na podporu rekonstrukcí bytových domů také lokální dotační programy, krátkodobé výzvy nebo zvýhodněné bankovní úvěry.

 

Nová zelená usporám SFRB IROP ostatní
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz

 

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pro bytové domy v Praze je vypsána 2. kontinuální výzva příjmu žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám. Programem jsou  podporována opatření snižující energetickou náročnost budov a náhradu zdrojů tepla.

 

mýty a omyly v nzú

 
 

„pro získání dotace musím udělat předimenzované zateplení, které se nevyplatí“

požadavky programu jsou shodné nebo jen mírně přísnější než požadavky současné platné legislativy, tj. v mnoha případech je dostačující provedení standardního, nicméně korektně navrženého zateplení

„zateplení musí realizovat pouze vybrané certifikované firmy a musí být použity pouze materiály evidované v programu“

požadavkem programu je, že stavbu musí realizovat stavební podnikatel, tj. nelze ji realizovat svépomocí, ale může ji realizovat živnostník nebo stavební firma
materiály použité pro stavbu musí být certifikované v rozsahu požadavků pro uvádění na trh, případná registrace v programu není závazná, nicméně zjednodušuje dokládání parametrů realizovaného opatření

 

 

 

V oblasti podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů je předmětem podpory:

 • zlepšování tepelněizolačních vlastností konstrukcí na obálce budovy snižující energetickou náročnost objektu (výměna výplní, zateplení fasád, střech, konstrukcí mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory),
 • podpora na vypracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

 

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů je rozdělena do tří podoblastí s různými požadavky na dosažení hodnocených kritérií a výší podpory.

Podoblast podpory

A.0

A.1

A.2

Dosažená změna neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie

>20%

>30%

>40%

Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie

Není požadavek

C

A-B

Požadavek na dosaženou hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí u měněných částí obálky budovy

0,95xUrec,20

Dle ČSN 73 0540 a vyhl. 78/2013 Sb.

 

V podoblasti A.3 je předmětem podpory zpracování odborného posudku a odborný technický dozor při realizaci stavby.

 

chcete rekonstruovat váš dům s podporou nzú

pro účely podání žádostí poskytujeme jak dílčí služby, jako je zpracování odborného posudku nebo dozor při realizaci stavby, ale také jako komplexní přípravu „na klíč“ od úvodní rozvahy o rozsahu rekonstrukce až po doložení realizace
předností komplexní přípravy je zejména kontrola plnění požadavků ve všech fázích přípravy a realizace stavby, kontrola je v důsledku toho pro nás jednodušší a pro vás levnější

 
   

kontakt a prohlídka objektu

na základě vaší poptávky vás navštívíme, projednáme s vámi představy o rozsahu rekonstrukce a ověříme si dostupné podklady případně provedené zaměření vašeho domu

 
   

návrh variant opatření

posoudíme plánovaný záměr, případně navrhneme několik variant opatření, která splňují podmínky programu včetně odhadu nákladů na jejich realizaci a výši dotace, pomůžeme  vám prezentovat záměr ostatním vlastníkům

 
   

zpracování projektové dokumentace

zpracujeme projektovou dokumentaci v rozsahu potřebném jak pro podání žádosti v programu, tak i pro výběr zhotovitele a realizaci stavby, v této fázi podáme také žádost o podporu v programu

 
   

výběr zhotovitele

poradíme vám při výběru zhotovitele a zejména zkontrolujeme soulad nabídek s požadavky programu, zkontrolujeme smlouvu o dílo se zhotovitelem

 
   

realizace stavby

v průběhu stavby dohlédneme na kvalitu prací, na soulad dodávky se smlouvou o dílo a s požadavky programu, v průběhu stavby budeme průběžně kontrolovat dokumenty, které budou potřeba k doložení realizace

 
   

doložení realizace

po dokončení stavby zkompletujeme všechny potřebné doklady a podáme je na fond, aby vám mohla být proplacena dotace
 

 
 

v případě, že chcete k programu nzú více informací, stačí nás kontaktovat telefonicky nebo webovým formulářem

 

 

 

Výše podpory v oblasti A je stanovena dle dosažené podoblasti podpory a dle typu realizovaného opatření. Výše podpory je zároveň omezena 30% výše uznatelných nákladů.

V případě památkově chráněných budov nebo při použití materiálů s enviromentálním prohlášením III se výše podpory zvyšuje koeficientem 1,3 resp. 1,05.

Podoblast podpory

A.0 a A.1

A.2

Zateplení obvodových stěn

430 Kč/m2

510 Kč/m2

Zateplení střechy

380 Kč/m2

450 Kč/m2

Výměna výplní

1250 Kč/m2

1500 Kč/m2

Zateplení podlahy na terénu

500 Kč/m2

600 Kč/m2

Zateplení ostatních konstrukcí, stropy

200 Kč/m2

240 Kč/m2

Podpora na zpracování odborného posudku a odborný technický dozor

40 000,-Kč
max. 10% z alokované části podoblasti podpory A0, A1 nebo A2

 

 

jaká je skutečně výše dotace v nzú

v oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů je podpora stanovena jednotkovou výší podpory dle typu konstrukce (stěny, střecha, okna…) a plochou obálky budovy, na kterou je opatření realizováno, výše podpory je zároveň omezena výší 30% způsobilých výdajů

představu o skutečné výši dotace v 2. výzvě a nákladů na realizaci uvádíme na několika následujících příkladech

 
  Na vrcholu, Praha 3   Vajdova, Praha 10   Praha 5  
 

objekt soustavy Larsen-Nielsen z konce 70. let o 108 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu, na štítech zesílení izolantu o 60 mm), kompletní rekonstrukce střechy (demontáž původní dvouplášťové střechy, provedení jednoplášťové s tepelnou izolací 300 mm), oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí)
Kategorie podpory: A1
(30,5% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 16 250 000,-Kč
způsobilé náklady: 10 685 000,-Kč
výše dotace : 1 643 000,-Kč

 

objekt soustavy VVÚ-ETA z poloviny 80. let o 69 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), kompletní rekonstrukce střechy (240 mm izolantu), oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna vstupních schodišť a rekonstrukce ramp
kategorie podpory: A0
(24% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 8 058 000,-Kč
způsobilé náklady: 5 952 000,-Kč
výše dotace : 1 483 000,-Kč

 

zděný objekt soustavy T13 z 50. let o 6 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (160 mm izolantu), sanace spodní stavby, zateplení stropu suterénu, výměna oken v suterénu
Kategorie podpory: A0
(34% úspory, klasifikace D)
realizační náklady: 2 420 000,-Kč
způsobilé náklady: 1 275 000,-Kč
výše dotace : 185 000,-Kč

 
Ledvinova, Praha 4 Poznaňská, Praha 8 Štorkánova, Praha 5

objekt soustavy Larsen-Nielsen z konce 70. let o 36 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (150 mm izolantu na fasádě), kompletní zateplení střechy, oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna části původních výplní. kažčdý vchod řešen samostatně
Kategorie podpory: A1
(33% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 4 270 000,-Kč a 4 857 000,-Kč
způsobilé náklady: 3 370 000,-Kč a 3 744 000,-Kč
výše dotace : 452 000,-Kč a 556 000,-Kč

objekt soustavy VVU ETA z konce 70. let o 40 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení svislého obvodového sviského pláště , oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna části výplní, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce interiéru společných prostor
kategorie podpory: A0
(31% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 11 789 000,-Kč
způsobilé náklady: 4 879 000,-Kč
výše dotace : 625 000,-Kč

zděný objekt z poloviny 70. let o 12 bytových jednotkách
rozsah realizace:demontáž původního nefunkčního zateplení, kompletní nové zateplení obvodového svislého pláště, oprava lodžií (nové hydroizolace, dlažby, výměna zábradlí), výměna části výplní
Kategorie podpory: A0
(25% úspory, klasifikace C)
realizační náklady: 3 430 000,-Kč
způsobilé náklady: 2 394 000,-Kč
výše dotace : 292 000,-Kč

 

V oblasti podpory C – Efektivní využití zdrojů energie je předmětem podpory:

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  – zdroj na biomasu splňujících požadavky na ekodesign. V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s uzavřenou spalovací komorou a s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesign.
  – tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, které splňují požadavky na ekodesign. – plynové tepelné čerpadlo, která splňují požadavky na ekodesig. – plynový kondenzační kotel na zemní plyn nebo propan, které splňují požadavky na ekodesign. – napojení na soustavu zásobování teplem, která má podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50% nebo využívá odpadní teplo či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. – kombinovaná výroba tepla a elektřiny, pouze mikrokogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem do 50 kW využívající jako palivo zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, které splňují požadavky na ekodesign.
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů,
 • instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu,
 • podpora na vypracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

 

Výše podpory v oblasti C je stanovena dle jednotkové dotace a počtu bytových jednotek, které jsou na systém napojeny. Výše podpory je zároveň omezena 30% uznatelných výdajů

`

Podoblast podpory

C.1

C.2

Kotel na biomasu

20 000 Kč/bj

17 000 Kč/bj

Tepelné čerpadlo voda-voda

25 000 Kč/bj

21 000 Kč/bj

Tepelné čerpadlo země-voda

25 000 Kč/bj

21 000 Kč/bj

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

15 000 Kč/bj

13 000 Kč/bj

Plynový kondenzační kotel

10 000 Kč/bj

8 000 Kč/bj

Napojení na soustavu CZT

7 000 Kč/bj

6 000 Kč/bj

Plynové tepelné čerpadlo

20 000 Kč/bj

17 000 Kč/bj

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny

25 000 Kč/bj

21 000 Kč/bj

Solární termické systémy

7 500 Kč/bj

Solární fotovoltaické systémy

12 500 Kč/kWp

Centrání systém větrání se ZZT

25 000 Kč/bj

Decentrální systém větrání se ZZT

20 000 Kč/bj

 

ÚVĚROVÉ PROGRAMY STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ poskytuje podporu rekonstrukce a výstavby bytového fondu formou zvýhodněných státních úvěrů.

program PANEL 2013+ – podpora rekonstrukcí a modernizací bytových domů
program Zateplování – podpora rekonstrukcí a modernizací bytových domů mimo hl. m. Praha
program pro mladé – podpora pořízení nebo rekonstrukcí bytových jednotek pro osoby mladší 36 let
program výstavba pro obce a program nájemní domy – podpora výstavby nájemních bytů
program regenerace sídlišť – podpora oprav veřejného prostoru sídlišť

 

PANEL 2013+

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů administrovaný Státním fondem rozvoje bydlení. Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, mohou je využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Program se vztahuje na všechny typy bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové domy, zděné).

 

fakta o programu panel 2013+

 
 

navzdory názvy je program určen pro všechny bytové domy na území České republiky bez ohledu na dobu a technologii výstavby
program je zaměřen na komplexní rozsah rekonstrukcí, požadavkem programu je v prvním kroku provedení opatření uvedené v příloze A nařízení, pokud není potvrzeno, že nejsou potřebná
podpora je poskytována nejen na zateplování, ale celkově na rekonstrukci bytových domů, tj. opravy elektroinstalací, zdravotechnických instalací, výtahů, přístavby lodžií, náhrady balkonů, zasklívání, výstavbu kotelen …
podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru
Panel 2013+ lze kombinovat s jinými dotačními programy, například Nová zelená úsporám, jen je potřeba dodržet pravidlo, že na jedno opatření nelze poskytnout podporu z více programů

v případě, že chcete k programu Panel 2013+ více informací, stačí nás kontaktovat telefonicky nebo webovým formulářem

 

 

 

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012.

Podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru ve výši referenční sazby Evropské unie. Dále je podpora poskytována formou ručitelského závazku případně dalších forem ručení dle výše úvěru.

Parametry úvěru v programu PANEL 2013+:
– úroková sazba – referenční sazba EU (k1.7.2019 1,98%);
– výše úvěru nesmí přesáhnout 90% způsobilých výdajů (v režimu notifikace 75%)
– fixace úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru;
– zajištění úvěru pro pro SVJ – ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)
– zajištění úvěru BD a ostatní žadatele – zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění.

Žádost o poskytnutí podpory v programu PANEL 2013+ musí být podána před realizací opatření a před pospisem smluv o dílo (vyjímkou jsou projekční práce). Součástí žádosti je projektová dokumentace, energetický posudek, prohlášení autorizované osoby k rozsahu oprav, předběžný výkaz výměr, členění výdajů, doklad o podlahové ploše bytů, doklady k posouzení schopnosti žadatele splácet úvěr, výpis z rejstříku. V rámci realizace se následně dokládá doklad o povolení stavby, smlouva o provedení prací a zajištění technického dozoru stavebníka, doklad o schválení uzavření úvěrové smlouvy a formy zajištění úvěru, aktualizace rozpočtu a členění výdajů.

 

objekty podpořené programem panel 2013+

 
  Na vrcholu, Praha 3   Vajdova, Praha 10   Pod Rapidem, Praha 10  
 

objekt soustavy Larsen-Nielsen z konce 70. let o 108 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), oprava lodžií (hydroizolace, nové dlažby, výměna zábradlí), instalace okenních rolet
realizační náklady: 13 227 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
10 580 000,-Kč, splatnost 10 let, úroková sazba 0,75%

 

objekt soustavy T02B z 60. let o 24 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), kompletní rekonstrukce střechy (240 mm izolantu), dovýměna oken a vstupních dveří
realizační náklady: 3 533 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
2 200 000,-Kč, splatnost 6 let, úroková sazba 0,75%

 

blokopanelový objekt z 60. let o 34 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní zateplení obvodového pláště (140 mm izolantu), kompletní rekonstrukce střechy (240 mm izolantu), oprava balkonů (hydroizolace, dlažby, zábradlí), dovýměna oken a vstupních dveří
realizační náklady: 7 500 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
4 000 000,-Kč, splatnost 10 let, úroková sazba 0,75%

 
Ke Kateřinkám, Praha 4

objekt soustavy VVU ETA z 70. let o 144 bytových jednotkách
rozsah realizace: kompletní rekonstrukce interiéru – provedení nových vnitřních omítek, výmalba, opravy a nátěr zábradlí, výměna PVC krytiny
realizační náklady: 9 600 000,-Kč
úvěr v programu Panel 2013+ :
7 700 000,-Kč, splatnost 5 let, úroková sazba 2,25%

 

 

Program Zateplování

Podpora je poskytována formou bezúročného úvěru.

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění. Úvěr z programu Zateplování je možné kombinovat s dotací z programu IROP na zateplování bytových domů v rámci specifického cíle 2.5.

Úvěr lze využít na:
– zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
– pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
– rekuperaci;
– výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;
– pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
– pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;
– připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
– regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
– pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
– výměnu oken a dveří;
– výměnu výtahu.

Výše úvěru:
– nejméně 500 tisíc, nejvýše 90 milionů Kč;
– nejvýše 76 % celkových výdajů v případě režimu blokové výjimky z veřejné podpory;
– nejvýše 90 % způsobilých nákladů v případě podpory malého rozsahu de minimis.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:
– musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací;
– program se nevztahuje na bytové domy v Praze;
– žádost je podána před zahájením energetické modernizace.

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný regionální operační program (IROP) je v oblasti podpory snižování energetické náročnosti obdoba programu Nová zelená úsporám pro bytové domy mimo hlavní město Praha.

Podpora je poskytována formou přímé dotace po dokončení realizace opatření. Na rozdíl od programu Nová zelená úsporám je komplikovanější administrativní proces podání žádosti a doložení realizace, jelikož je program financován z evropských fondů.

Podpora je směrována zejména na:

Zlepšení tepelněizolačních vlastností obálky bytových domů (zateplení, výměny výplní). Pro přiznání podpory jsou stanoveny následujcí kriteria:

 • úsporu celkové dodané energie v minimální výši 20% oproti původnímu stavu a zároveň u měněných konstrukcí dosažení 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540,
 • úsporu celkové dodané energie v minimální výši 30% oproti původnímu stavu a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovni dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,
 • úsporu celkové dodané energie v minimální výši 40% oproti původnímu stavu a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovni dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší.

Pro památkově chráněné budovy jsou uplatněna méně přísná kriteria.

V případě zdrojů tepla je podporována výměna původních zdrojů tepla na vytápění nebo ohřev teplé vody využívající pevná nebo kapalná paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle na zemní plyn.

Instalace fotovoltaickýcxh systémů se spotřebou elektřiny v bytovém domě, opatření je podporováno pouze jako součást komplexních opatení jako je zateplení nebo instalace teplného čerpadla.

Instalace solárnětemických systémů napojených na akumulační zásobník.

Instalace zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kde je palivem zemní plny nebo obnovitelné zdroje, elektřina musí být využita pro potřeby bytového domu.

Výše podpory je stanovena následovně:

 • u projektů, které dosáhnou výše energetické úspory od 20% do 40% je výše podpory stanovena v úrovni 30% způsobilých výdajů,
 • u projektů, které dosáhnou více jak 40% energetických úspor je výše podpory stanovena 40% způsobilých výdajů.

chcete požádat o podporu v 78. výzvě?

příjem žádostí 78.výzvy probíhá v období 2.2.2018-29.11.2019

o podporu mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

podpora ve výši 30% způsobilých výdajů je poskytována pro žádosti, které splní úsporu celkové dodané energie v minimální výši 20 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň dosažení 0,95 násobku hodnoty součinitele prostupu tepla Urec podle ČSN 73 0540-2 všech zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů, nebo úsporu celkové dodané energie v minimální výši 30 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší

podpora ve výši 40% způsobilých výdajů je poskytována pro žádosti,které splní úsporu celkové dodané energie v minimální výši 40 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší.

 

 

OSTATNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

V oblasti regenerace bytového fondu je podpra poskytována i řadou jiných subjektů jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Olověné rozvody – podpora výměny olověných rozvodů vody v bytových domech
Bytové domy bez bariér – podpora na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny

Obce

Praha 3 – Fond obnovy a rozvoje (na rok 2017), Dotační program pro oblast památkové péče (na rok 2017)
Praha 6 – Dotační program na obnovu památkové význačných objektů (2016/2017)
Praha 1 – Program regenerace MČ Praha 1 (v současné době uzavřen)
Praha 11 – Grantový program rozvoje Jižního města (v současné době uzavřen)
Magistrát hl. m. Prahy – Grantový program Čistá energie

Banky

ČSOB – dotační bonus ČSOB Programu energetických úspor
Komerční banka – zvýhodněný úvěr pro SVJ a bytová družstva pro financování rekonstrukcí