Příklad užití termografie při diagnostice stavu obvodového pláště panelového objektu

termovizní snímek

Na snímku je zobrazen termogram typického výseku obvodového pláště. Ve střední části snímku jsou patrné výrazně teplejší místa v napojení HSV meziokenních vložek na parapetní panely, vysoká povrchová teplota v horní části meziokenní vložky indikuje pravděpodobnou trhlinu ve spáře mezi panely, kudy dochází k exfiltraci vnitřního vzduchu. Na snímku je patrná celkově vyšší teplota meziokenní vložky, která by mohla indikovat menší tloušťku tepelné izolace použitou v tomto dílci. V pravé horní části snímku je patrná výrazně zvýšená teplota pod okenním parapetem, zejména výrazná je pak část ve středu okna. Tato teplotní anomálie indikuje netěsnou připojovací spáru pod rámem okna.

Příklad užití termografie při diagnostice stavu obvodového pláště zděného objektu

termovizní snímek
termovizní snímek

Objekt bytového domu ze šedesátých let minulého století postavený zděnou technologií. Snímek zobrazuje typický výsek fasády v místě objektové dilatační spáry. V nadpraží oken jsou patrné typické projevy tepelných mostů překladů oken a věnců. V místě dilatační spáry je patrné nasávání chladného vzduchu v dolní části spáry (pod satelitem) a výdech již ohřátého vzduchu v hodní části dilatační spáry.

Příklad užití termografie při diagnostice příčiny vlhkostních poruch na vnitřní straně obvodové stěny

termovizní snímek
termovizní snímek

Panelový objekt postavený v druhé polovině osmdesátých let v konstrukční soustavě VVU-ETA. V bytě pod střechou docházelo v zimním období v blízkosti nadpraží oken k růstu plísní a k masivnímu vzniku vlhkých map. Měření bylo provedeno v zimním období při exteriérové teplot -15°C. Vnitřní vzduch v bytové jednotce měl teplotu cca +20°C a relativní vlhkost cca 50%. Poruchy se vyskytovaly ve většině místností kde navazoval strop na atiku, nejvýraznější projevy poruch byly v rohu ložnice, kde k boční stěně přiléhá lodžie. Termovizí byly zjištěny velmi nízké povrchové teploty, které se blížily k rosnému bodu. Jako příčinu vzniku poruchy lze předpokládat pravděpodobně chybu při montáži (pravděpodobně vylomení tepelné izolace a zalití prostoru zálivkovým betonem) zvýrazněnou exponovanější polohou detailu (roh ochlazovaný ze všech tří stran). Termovizní diagnostikou byly zjištěny i další nedostatky obdobného charakteru a vady v zabudování oken.

Příklad termografie šikmé střechy

termovizní snímek

Na vodorovné části stropního sádrokartonového podhledu je patrná absence tepelné izolace. V místě napojení na vnitřní příčku je patrné prochládání konstrukce v důsledku nekvalitně provedené tepelněizolační vrstvy a nedostatečné vzduchotěnosti střechy.

termovizní snímek

Pronikání chladného vzduchu do skladby střechy v místě napojení okapu a štítu v důsledku nedostatečné vzduchotěsnosti skladby střechy.

Příklad užití termografie v kombinaci s podtlakem

termovizní snímek

Předmětem hodnocení byla šikmá střecha s osazeným střešním oknem. Na prvním snímku je termogram okna za běžných tlakových podmínek (vysoké teploty na ostění jsou způsobeny slunečním zářením). Druhý snímek zobrazuje termogram při podtlaku. Na snímku je patrné výrazné snížení povrchových teplot v ostění okna a zejména v připojovací spáře sádrokartonu a rámu okna.

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Ve stavební praxi se termovizní měření využívá zejména pro diagnostiku úniků tepla, tepelných mostů a příčin poruch způsobených nedostatečnými izolačními vlastnostmi konstrukcí. Podstatou temovizního měření je snímání infračerveného spektra záření vyzařované sledovaným objektem. Zachycené záření je následně převedeno na viditelný obraz teplotního pole, tzv. termogram, který graficky zobrazuje hodnotu teploty sledovaného objektu.

Při měření a vyhodnocování snímků je nezbytné uplatnit zkušenosti a znalosti nastavení parametrů měření. Spektrum snímaného záření není dané pouze měřeným objektem, ale je ovlivněno zářením okolí a záření prostředí mezi snímaným povrchem a kamerou. Nemalý vliv má také nastavení emisivity snímaných materiálů a to zejména u materiálů s vysokou odrazivostí, kde se ve velké míře ovlivňuje měření záření okolního prostředí.

Předností termovizního měření je zejména rychlá a nedestruktivní diagnostika konstrukcí. Nevýhodou termovizního měření je omezení klimatickými podmínkami. Optimální podmínky pro měření je zejména teplotní rozdíl mezi alespoň 20°C, optimálně bezvětří nebo pouze slabý vítr, bez srážek.

Vybavení, které používáme

Pro měření používáme kameru TESTO 882.
V případě potřebyˇprovádíme také dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí budov – teplotu, vlhkost a koncentrace CO2 – přístroji Comet a Lutron.

DIAGNOSTIKA STAVEB Z EXTERIÉRU

Exteriérová sledování a měření staveb jsou zaměřena především na kontroly teplotních polí konstrukcí tvořících obálku budovy. Jedná se o konstrukce na hranici vnitřního prostředí a exteriéru, u nichž termovize rychle odhalí místa zvýšených tepelných ztrát. Lokalizují se tak především tepelné mosty a poruchy tepelných vazeb. Termografie podá rychlou informaci o celkovém stavu obvodového pláště a odhalí, které konstrukce se jeví jako nejvíce ztrátové vzhledem k hospodaření s teplem. Stejně tak může obecně ověřit účinnost provedených opatření ke snížení tepelných toků prostupem. Teplá místa pak reprezentují místa se zvýšeným tepelným tokem prostupem nebo konvekcí. Pomocí termovize lze tedy detekovat nejen tepelné mosty, ale také úniky teplého vnitřního vzduchu, které poukazují na nedostatky vzduchotěsnosti pláště budovy.

Termovizní sledování objektů ze strany exteriéru může sloužit:

  • Ke kontrole tepelně technických vlastností prvků obvodového pláště před koupí objektu, před kolaudací u novostaveb, při kontrole kvality provedených prací při rekonstrukcích a zateplování budov.
  • K lokalizaci vad a poruch v plášti budovy, sledování kontinuity konstrukce. Místa zvýšeného úniku tepla detekují jak nesprávně provedená místa obálky budovy, tak skryté závady pod omítkou (např. materiály odlišných tepelných vodivostí, dutiny, trhliny).
  • Může být podkladem při rozhodovacím procesu jaká opatření budou nejvýhodnější ke snížení spotřeby tepla pro vytápění.
  • K orientační kontrole vzduchotěsnosti budovy lokalizací netěsností pláště budovy, kterými uniká teplý vzduch.

DIAGNOSTIKA STAVEB Z INTERIÉRU

Interiérová sledování staveb slouží opět ke kontrole tepelně technických vlastností obálky staveb, k lokalizaci vad a poruch v plášti budovy při návaznosti na termovizi z vnější strany. Vnitřní termovizní sledování může odhalit riziková místa s nízkou povrchovou teplotou, kde hrozí kondenzace vodních par a následný vznik plísní. Může odhalit místa s odlišným teplotním polem a odhalit skladby konstrukcí s odlišnými tepelně technickými vlastnostmi.

Termovizní sledování objektů ze strany interiéru slouží zejména:

  • Ke kontrole tepelně technických vlastností prvků obvodového pláště před koupí objektu, před kolaudací u novostaveb, při kontrole kvality provedených prací při rekonstrukcích a zateplování budov.
  • K hodnocení příčin kondenzace vodní pásy nebo vzniku plísní na vnitřních površích konstrukcí.
  • Lokalizace netěsností pláště budovy, kterými proniká do objektu chladný vnější vzduch.

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ PŘI PODTLAKU

V termovizní měření v kombinaci s Blower-Door testem umožňuje velmi podonou diagnostiku netěsností obvodového pláště. Nejprve se termovizní kamerou nasnímají konstrukce za přirozených podmínek, čímž se zjistí, v kterých částech se vyskytují případné teplotní anomálie. Následně se zařízením pro měření průvzdušnosti staveb (Blower-Door test) v interiéru vytvoří podtlak, při kterém dochází k nasávání chladného vzduchu netěsnostmi do interiéru. Tím se netěsnosti samé nebo jejich okolí výrazně ochladí. Po druhém měření termovizní kamerou se porovnáním s prvními termovizními snímky lokalizují netěsnosti.

POPTEJTE TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKU VAŠEHO DOMU

Orientační ceník termovizního snímkování:

Zjednodušené snímkování rodinného domu…….1 800,-Kč

Snímkování objektu v přibližném rozsahu cca 10 snímků, zjednodušená zpráva s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Standardní snímkování rodinného domu…….3 000,-Kč

Snímkování objektu v přibližném rozsahu cca 15-20 snímků vč. interiéru v případě požadavku objednatele, protokol o provedeném měření s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Standardní snímkování bytové jednotky…….1 800,-Kč

Snímkování bytové jednotky z interiéru přibližném rozsahu cca 10 snímků, protokol o provedeném měření s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Zjednodušené snímkování bytového domu
do 32 bytových jednotek…….4 300,-Kč

Snímkování objektu v přibližném rozsahu cca 10-20 snímků, zjednodušená zpráva s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Standardní snímkování bytového domu
do 32 bytových jednotek…….4 800,-Kč

Snímkování objektu v přibližném rozsahu cca 20-25 snímků vč interiéru v případě požadavku objednatele, protokol o provedeném měření s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Zjednodušené snímkování bytového domu
nad 32 bytových jednotek…….4 800,-Kč

Snímkování objektu v přibližném rozsahu cca 20-25 snímků, zjednodušená zpráva s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Standardní snímkování bytového domu
nad 32 bytových jednotek…….6 000,-Kč

Snímkování objektu v přibližném rozsahu cca 20-30 snímků vč interiéru v případě požadavku objednatele, protokol o provedeném měření s hodnocením vybraných snímků, expedice zprávy a snímků na CD.

Doprava mimo hl. město Praha ……10,-Kč/km.

V ceně je zahrnuto DPH 21%.

VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

EMAIL:

TELEFON:

ADRESA OBJEKTU (ULICE, ČÍSLO POPISNÉ, MĚSTO):

DALŠÍ INFORMACE K POPTÁVCE:

Podmínky měření: Základním předpokladem měření je teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem, minimálně je potřeba rozdíl cca 10°C, vhodnější je však teplotní rozdíl větší. Dále by měl být mezi interiérem a exteriérem ustálený teplotní tok, aby povrchové teploty nebyly odlivněny dynamickými změnami teplotního stavu konstrukcí. Optimální je tedy měření v ranních hodninách ještě před tím, než jsou vnější povrchy ovlivněny slunečním zářením. Dalším neméně důležitým předpokladem je počasí v době měření, například v mlze, dešti nebo při sněžení termokamera snímá kromě objektu i kapky vody nebo sněhové vločky a měření je tedy značně zkresleno. Z tohoto důvodu lze termovizní diagnostiku obvodových plášťů budov provádět převážně v zimním období.